Faculty

Hsu-Liang Hsieh
Shih-Tong Jeng
Keqiang Wu
Tsung Luo Jinn
鄭秋萍.jpg
Chiu Ping Cheng
Yi-Sheng Cheng
Ing Feng Chang
Ya-Yun Wang
Ying-Chung Jimmy Lin
Shu Yi Yang
Cheng- Ruei Lee
Hieng Ming Ting
Chin-Mei Lee
Ming-Che Shih
何銘洋_網頁照片.png
Ming-Yang Ho
Tsan-Piao
Ho, Tuan-Hua 
Laurent Zimmerli
(leave on Mar 1st, 2019)
Professor
Ming-Tsair
Professor
Bai-Ling Lin
Professor
Kai-Wun Yeh
Professor
Jia-Yin Cai
Professor
Tseng-Chieng
Professor
Qi-Chang Chen

1

Professor
Shu-Hua Cai

國立臺灣大學植物科學研究所 National Taiwan University Institute of Plant Biology

+886-2-3366-2525~6    ntuplant@ntu.edu.tw

地址: 10617 臺北市大安區羅斯福路四段 1 號   臺大生命科學館 307 室

address: Room 307, Life Science Building, NTU. No. 1, Sec. 4, Roosevelt Rd., Taipei, Taiwan 10617